Agregacions, segregacions i reparcel·lacions

Quan es vol realitzar una segregació de part d'una finca, una agregació d'una finca a una altra o es vol fer una reparcel·lació d'una zona determinada, cal realitzar un estudi del terreny acurat, detallant els límits de les finques afectades. Cal tenir present que en molts casos no és necessari un estudi topogràfic del terreny on es detalli la morfologia d'aquest, només delimitant les diferents finques amb una precisió mil·limètrica, ja es pot procedir a sol·licitar al registre de la propietat la modificació de límits de les finques afectades. Amb la documetnació que entreguem des de Taller de Topografia i Delineació es podran realitzar tots els tràmits legals per modificar les escriptures i el cadastre i adaptar la realitat a la documentació.

Solicitar més informació