Georeferenciacions, GML i validacions

Des de l'any 2015, tenim una llei que obliga a qualsevol nova escriptura d'una propietat a adjuntar un plànol georeferenciat de la parcel·la o finca i de les construccions existents, ja siguin de nova construcció o preexistents. Un plànol georeferenciat és un plànol el qual detalla les coordenades UTM ETRS89 de cadascun dels vèrtex de la finca i de les construccions existents. Les coordenades UTM ETRS89 (Sistema de Referència Terrestre Europeu 1989) és un sistema de referència geodèsic lligat a la part estable de la placa continental europea. Actualment, aquest sistema s'usa a tot Europa com a sistema de coordenades en el qual treballen tots els organismes oficials i amb el que treballem els tècnics del món de la topografia. Juntament amb el plànol georeferenciat, s'ha d'entregar al registre de la propietat els polígons de la finca i de les construccions en format *.GML, format que només utilitzen la Seu del Cadastre i que permetrà actualitzar la informació perquè s'adapti a la realitat. A la vegada, cal confeccionar un informe de validació, que pot ser positiu o negatiu, depenent de si la informació actual del cadastre ja es correcta o no s'adapta a la realitat. En el cas que el cadastre estigui correcte, l'informe serà positiu, però en el cas que el cadastre no s'adapti a la realitat física de la finca, serà negatiu. El procés per registrar una finca no s'atura amb un informe de validació negatiu, però deixa constància que el cadastre no és correcte i serà el registrador qui enviarà la documentació a la seu del cadastre perquè aquesta sigui actualitzada. Totes aquestes gestions són possibles donat que aquestes feines van signades per un tècnic competent, que ha realitzat prèviament unes feines de topografia per garantir que la informació sobre la que gira la escriptura i el cadastre s'adapta a la realitat.

Solicitar més informació